Privacybeleid Stichting Duurzaam USHC

Wij willen je informeren over de verwerking van je 

persoonsgegevens 

Stichting Duurzaam USHC (SDU) is afhankelijk van je 

bijdrage bij het verwezenlijken van ons doel: bevordering van lange termijn investeringen in verduurzaming van het studentenhockey, in het bijzonder van de vereniging U.S.H.C. bevorderen. Om een wederzijds vertrouwen tussen jou en SDU te scheppen willen we je graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens. 

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens 

SDU is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze administratie. 

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen 

Voor het financieren van investeringen in de U.S.H.C. zijn we afhankelijk van donateurs. Als zij zich bij ons aanmelden, ontvangen we persoonsgegevens. Zo worden bij het doen van een donatie bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres en rekeningnummer ingevuld. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van de gift. 

Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact met ons opneemt. Of als je je inschrijft voor jaarlijkse donatie of een verzoek tot meer informatie. 

SDU verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

We gebruiken je persoonsgegevens voor het behalen van onze missie 

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. 

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken

van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere: 

  • Je donatie kunnen verwerken en beheren.
  • Het afhandelen van je betaling.
  • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als collectant. Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
  • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor nadere informatie. Je kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • Je kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
  • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
  • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten. Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

SDU verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. 

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SDU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SDU jouw persoonsgegevens niet zomaar aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SDU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven 

Als je een donatie hebt gedaan kan jouw e-mailadres door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] om je uit te schrijven. 

Cookies 

SDU gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

SDU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Vragen 

Heb jij vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe SDU omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan 

[email protected]. 

Wijzigingen Privacy Statement 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.